Zasiłek pogrzebowy – ile wynosi, komu przysługuje i jak można go uzyskać?

Śmierć bliskiej osoby to ogromna tragedia dla rodziny. Zorganizowanie pogrzebu i pożegnanie zmarłego jest nie tylko trudne emocjonalnie, ale też wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów. W części pokrywa je zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi i komu przysługuje? Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy? Wyjaśniamy.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowa forma pomocy finansowej przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, czy Wojskowe Biuro Emerytalne po śmierci osoby. Środki są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem zmarłego. Aby je uzyskać, należy udokumentować poniesione koszty. Przysługują one za pochówek każdego rodzaju: zarówno tradycyjny w trumnie, jak i w urnie po kremacji.

Czy zasiłek pogrzebowy należy się każdemu?

Nie każdy może otrzymać zasiłek pogrzebowy. Komu przysługuje taka forma pomocy? Pieniądze mogą otrzymać zarówno członkowie rodziny, jak i osoby niespokrewnione ze zmarłym. Zasiłek pogrzebowy może zatem przysługiwać pracodawcy zmarłego, powiatowi, gminie, domowi pomocy społecznej, osobie prawnej związku wyznaniowego bądź kościoła, a także innej osobie obcej. Warunkiem koniecznym otrzymania zasiłku jest pokrycie przez daną osobę kosztów pogrzebu. Jeśli zatem na przykład osoba zmarła nie ma żadnych krewnych i bliskich osób, a za pogrzeb zapłaci pracodawca, przedstawiciel kościoła, do którego należał albo gminy, w której mieszkał, wówczas te podmioty i osoby otrzymają zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci emeryta, rencisty i każdej osoby ubezpieczonej w ZUS, KRUS i przez Wojskowe Biuro Emerytalne, ale również osób, które w dniu śmierci nie miały przyznanej emerytury bądź renty, lecz spełniały warunki do jej uzyskania. Ta forma świadczenia dotyczy też m.in. osób, które pobierały rentę socjalną, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przysługuje ponadto osobom, które zmarły w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia, osobom, które nie miały własnego tytułu do ubezpieczenia, ale były członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, a także innym zmarłym. Co istotne, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Nie ma zatem możliwości, aby bliscy otrzymali więcej niż jeden zasiłek za zmarłego.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy? Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby.

Dokumenty potrzebne do zasiłku pogrzebowego to:

  • wniosek o zasiłek pogrzebowy,
  • oryginały faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki na pochówek, a w sytuacji, gdy oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez bank,
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie płatnika składek, które potwierdza podleganie ubezpieczeniom rentowym lub emerytalnym,
  • dokumenty do zasiłku pogrzebowego potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo wnioskodawcy z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
  • w przypadku urodzenia martwego dziecka – jego akt urodzenia lub odpis zupełny aktu urodzenia ze stosowną adnotacją.

Aktualny wniosek o zasiłek pogrzebowy Z-12 można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej ZUS-u albo otrzymać w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poprawnie uzupełnić wniosek o zasiłek pogrzebowy? Wzór wypełnienia można znaleźć m.in. na stronach internetowych poświęconych tej tematyce. Istnieje również możliwość poproszenia o pomoc w wypełnieniu dokumentu urzędnika w placówce ZUS.

ile wynosi zasiłek pogrzebowy

Gdzie składać wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Gdzie składać wniosek o wypłacenie zasiłku pogrzebowego? Niezbędne dokumenty należy dostarczyć:

  • do jednostki ZUS zgodnej z miejscem zamieszkania wnioskodawcy,
  • do jednostki ZUS, która wypłacała rentę bądź emeryturę zmarłego (w sytuacji, gdy osoba zmarła otrzymywała jedno z tych świadczeń).
  • osoby ubezpieczone w KRUS mogą składać wnioski o zasiłek pogrzebowy w swojej lokalnej jednostce KRUS. Należy udać się do najbliższego biura KRUS w celu uzyskania formularza wniosku oraz informacji na temat wymaganych dokumentów i procedur.
  • osoby związane ze służbą wojskową, weterani oraz ich rodziny mogą składać wnioski o zasiłek pogrzebowy przez odpowiednie Wojskowe Biuro Emerytalne. Należy udać się do właściwego biura w celu uzyskania niezbędnych informacji i formularzy wnioskowych.

Dokumenty do zasiłku pogrzebowego można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, wysłać pocztą albo elektronicznie przez PUE ZUS.

Kompleksowe zorganizowanie pogrzebu można powierzyć też zakładowi pogrzebowemu Styks. W takim przypadku nie muszą się Państwo martwić organizacją pochówku – nasi pracownicy profesjonalnie zajmą się wszystkim. Zgodnie z Państwa wolą, możemy również rozliczyć się z ZUS-em i odebrać zasiłek pogrzebowy. Dzięki temu nie muszą Państwo płacić wcześniej za usługi pogrzebowe.

Ile ZUS wypłaca po śmierci?

Wysokość zasiłku pogrzebowego przysługująca członkowi rodziny wynosi 4000 zł, niezależnie od faktycznych kosztów pochówku. W przypadku pracodawcy, powiatu, gminy, osoby obcej, osoby prawnej kościoła albo związku wyznaniowego ZUS wypłaca sumę do wysokości poniesionych kosztów, ale wynoszącą maksymalnie 4000 zł.

Na co przeznaczyć zasiłek pogrzebowy?

Pieniądze z zasiłku pogrzebowego służą pokryciu kosztów pogrzebu. Na to, jaki jest koszt pogrzebu, wpływa wiele czynników, w tym m.in. opłata za przygotowanie ciała, zakup urny bądź trumny, transport ciała i złożenie ciała do grobu. Cennik nie jest stały i z góry określony. W zakładzie pogrzebowym Styks zapewniamy indywidualne dopasowanie wyceny usług pogrzebowych do wymagań Klienta.